Felvételi tájékoztató

Doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akiknek

 • legalább jó rendű egyetemi oklevelük, illetve diplomájuk (M.A.) van és
 • egy idegen nyelvből középfokú (B2 komplex) vagy annak megfelelő államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek.

Amennyiben a jelentkező egyetemi oklevelét külföldön szerezte, azt továbbtanulási céllal történő elismerési eljárásra be kell benyújtani. Az elismerési eljáráshoz szükséges iratokat a jelentkezéssel egyidőben kell benyújtani a Kari Elismerési és Honosítási Szabályzat szerint.
Külföldi állampolgárok esetében a Kar kikérheti az Oktatási Minisztérium illetékes osztályának véleményét a végzettségi szint megállapítása céljából.

A PPKE BTK-n az Egyetemi Doktori Szabályzat (EDSZ) vonatkozó részei alapján lehetőség van a doktori képzésben történő egyéni felkészüléssel történő részvételre is a szervezett képzésen kívül. Az egyéni felkészülést a megfelelő szakmai feltételek, illetve a tudományos munkavégzés lehetőségét biztosító főállású munkahely megléte teszi lehetővé. Az egyéni felkészülésű jelöltre vonatkozó felvételi követelményeket az EDSZ tartalmazza.

A jelentkezéssel kapcsolatos gyakorlati teendők

Jelentkezési határidő: minden év május 15, pótfelvételi esetén külön értesítés szerint.

A Jelentkezési lap letölthető honlapunkról, illetve beszerezhető személyesen a Kar Doktori és Habilitációs Irodájában (2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1., Quaestura I. emelet 103.)

A felvételi eljárási díj összege 9.000,- Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Egyetem számlaszámára: 11707024-20460004

A Doktori Iskolák a honlapjukon megjelölt felvételi témakörökben tudnak témavezetőt biztosítani. Kérjük, hogy a választott témája szerinti leendő témavezetővel szíveskedjék a kapcsolatot felvenni, és tőle hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni arról, hogy a témavezetést vállalja. (A felvételi témákat az Országos Doktori Tanács honlapján lehet áttekinteni.)

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a doktori képzéssel kapcsolatos szabályzatok az egyetem honlapján elérhetők.

A jelentkezéshez az alábbiakat kell benyújtani:

 • Jelentkezési lap 2 példányban;
 • Egyetemi oklevél fénymásolata 2 példányban;
 • Nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (adott esetben ez a diploma) 2 példányban;
 • Szakmai önéletrajz 2 példányban;
 • Tématerv 2 példányban
 • Publikációs jegyzék 2 példányban;
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány, külföldi állampolgárok esetében az ezt pótoló igazolás (aki erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört lát el, ennek munkahelyi igazolása);
 • Az eljárási díj befizetésének igazolása;
 • Szakmai ajánlás a tudományterület elismert képviselőjétől 2 példányban;
 • Hozzájáruló nyilatkozat a választott témavezetőtől (lehet kinyomtatott e-mail üzenet is).

A felvételi vizsga

A Bölcsészettudományi Karon szóbeli felvételi vizsga van. A műhelyektől függő felvételi vizsgák várható időpontja minden év júniusa. A szóbeli vizsga konkrét idejéről és helyéről a pályázókat a Doktori Iroda írásban értesíti.

A Felvételi Bizottság értékeli a jelentkező szakmai tájékozottságát, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseit, eddigi tudományos jellegű tevékenységét, nyelvismeretét, alkalmasságát. A jelentkezők rangsorolása egységes pontrendszer segítségével történik, a következő értékelési szempontok szerint:

 • summa cum laude oklevél: 5 pont,
 • tudományos tématerv (4-5 oldal, hivatkozásokkal): max. 5 pont,
 • felvételi vizsga eredménye: max. 60 pont,
 • igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl.: TDK dolgozat, publikáció, nem publikált kéziratos tanulmány): max. 20 pont
 • a jelentkezési feltételként megadotton felüli, igazolt nyelvismeret: max. 10 pont, ennek összetétele a következő:
  • a jelentkezési feltétel teljesítéseként figyelembe vett nyelvvizsgán felül minden további középfokú "C" típusú, illetve azzal egy tekintet alá eső államilag elismert nyelvvizsga 3 felvételi pontot,
  • a jelentkezési feltétel teljesítéseként figyelembe vett nyelvvizsgán felül minden további felsőfokú "C" típusú, illetve azzal egy tekintet alá eső államilag elismert nyelvvizsga 5 felvételi pontot,
  • a jelentkezési feltétel teljesítéseként figyelembe vett felsőfokú "C" típusú, illetve azzal egy tekintet alá eső államilag elismert nyelvvizsga 3 felvételi pontot eredményez.

A felvételi vizsga eredménye

A felvett hallgatók végleges névsorát a Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács hagyja jóvá. Az eredményről az érintetteket az Iroda a döntést követő két héten belül írásban értesíti.

A keretszámok

A Doktori Iskolák évente 10-15 hallgató felvételét tartják optimálisnak. Az iskolák ösztöndíjas-helyeinek számát az Egyetem Doktori Tanácsa határozza meg. A BTK kerete doktori iskolánként, ennek megfelelően várhatóan 2-3 hely évente. A határon túli magyarok számára is van tanulmányi támogatási lehetőség, ez azonban nem ösztöndíjas keret terhére történik, hanem az Oktatási Minisztériumnál pályázható meg.

Az önköltséges képzés díja (a 2016-ban felvetteknek)

109.000 Ft / félév

Az állami ösztöndíj összege (a 2016-ban felvetteknek)

A képzés I. szakaszában: 140.000 Ft / félév
A képzés II. szakaszában: 180.000 Ft / félév


Elérhetőségek

PPKE BTK Sophianum
Doktori és Habilitációs Iroda

1088 Budapest,
Mikszáth Kálmán tér 1., I. emelet 102.
Tel: +36 1 235-30-36

A Doktori Iskola vezetője
É. Kiss Katalin
E-mail: ekiss@nytud.hu

Kiss Kornélia irodavezető
E-mail: kiss.kornelia@btk.ppke.hu

Mocsári Andrea oktatásszervező
E-mail: mocsari.andrea@btk.ppke.hu
Telefon: 3501-es mellék

Subicz Katalin oktatásszervező
E-mail: subicz.katalin@btk.ppke.hu
Telefon: 3502-es mellék

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által szerkesztett webhely:
https://btk.ppke.hu/oktatas/doktori-kepzesek-ph-d-es-habilitacio/nyelvtudomanyi-doktori-iskola